ระบบสำนักงานไร้กระดาษ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
เมษายน 2557.
อา พฤ
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 พิเศษ แจ้งการปรับปรุงชื่อและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <1> 9 ส.ค. 2553[14:48:49] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0002 ขก 51006/ว1043 ประชาสัมพันธ์ค่ายลูกเสือ และการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิง/วิชาการบุกเบิก <1> <2> 9 ส.ค. 2553[15:04:58] ชาตรี ประสมศรี
0003 พิเศษ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ <1> 9 ส.ค. 2553[15:19:59] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0004 ขก 51006.19/227 ส่งประวัติการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2553 <1> <2> 9 ส.ค. 2553[15:51:52] โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
0005 ขก 51006.1/189 ขอส่งข้อมูลการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา <1> <2> 10 ส.ค. 2553[11:41:53] กันย์วิกร วงษ์ประเสริฐ(บ้านหนองเสี้ยว)
0006 ขก 51006. 9/153 ส่งประวัติการอบรม สัมมนา ของครูและบุคลากรทางการศึกษา <1> 10 ส.ค. 2553[12:15:34] วัลภา ดงรังษี (หนองโนประชาสรรค์)
0007 ขก.51006.15/217 แบบสรุปการอบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา <1> 10 ส.ค. 2553[13:34:45] วิชชุดากร ศรีเคน (พระยืนวิทยาคาร)
0008 ขก51006.10/92 ส่งข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรโรงเรียนพูวัดพิทยาคม <1> 10 ส.ค. 2553[15:42:11] จันทนา นามโยธา(พูวัดพิทยาคม)
0009 ขก 51006.18/130 ขอส่งผลงานการฝึกอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา <1> 10 ส.ค. 2553[17:25:02] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0010 ขก 51006.13/619 ส่งประวัติการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรประจำปี 2553 <1> 10 ส.ค. 2553[18:19:12] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0011 ขก 51006/ว586 ขอความอนุเคราะห์ส่งครูเข้าร่วมโครงการ ฯ <1> 11 ส.ค. 2553[10:40:47] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0012 ขก 51006/ว 1085 การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ <1> 11 ส.ค. 2553[11:07:41] กันยารัตน์ ไวคำ
0013 ขก 51006/1084 ขออนุเคราะห์บุคลากรฯ(ร.ร.โนนหันวิทยายน) <1> 11 ส.ค. 2553[11:35:34] กันยารัตน์ ไวคำ
0014 ขก 51006/1086 ขออนุเคราะห์สถานที่สอบนักเรียนฯ(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร) <1> 11 ส.ค. 2553[11:42:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0015 ขก 51006/1083 ขออนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรฯ(โรงเรียนสีชมพูศึกษา) <1> 11 ส.ค. 2553[11:57:13] กันยารัตน์ ไวคำ
0016 ขก51006.17/220 ส่งแบบรายงานผลส่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ เข้ารับการอบรมโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2553 <1> 11 ส.ค. 2553[15:07:39] วิมลวรรณ พรพิมลวงศา (ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค์)
0017 ขก 51006. 9/154 ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา <1> 15 ส.ค. 2553[13:15:50] วัลภา ดงรังษี (หนองโนประชาสรรค์)
0018 ขก51006/166 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา <1> 16 ส.ค. 2553[12:05:22] เสาวรส โขมณี (แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)
0019 ขก51006.18/131 ขอส่งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวการปฏิรูป <1> 16 ส.ค. 2553[13:58:18] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0020 ขก51006.13/626 ส่งรายชื่อครูดครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธสาสนา <1> 16 ส.ค. 2553[14:43:17] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0021 ขก.51006.15/220 ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา <1> 16 ส.ค. 2553[15:51:08] วิชชุดากร ศรีเคน (พระยืนวิทยาคาร)
0022 พิเศษ ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ <1> 17 ส.ค. 2553[09:02:10] อมรรัตน์ เสนากรุง
0023 ขก 003.3/16750 ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคเซน <1> 17 ส.ค. 2553[10:17:12] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0024 ขก 51006/1100 ขอใช้ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม <1> 17 ส.ค. 2553[15:05:23] สมเกียรติ จันทวงศ์
0025 พิเศษ วิธีการส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <1> 17 ส.ค. 2553[15:38:09] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0026 ขก51006.4/165 ส่งข้อมูลการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา <1> 18 ส.ค. 2553[07:06:37] เสาวรส โขมณี (แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)
0027 ศธ 0223/602 การจัดทำฐานข้อมูลตรวจราชการ <1> 24 ส.ค. 2553[16:08:02] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0028 พิเศษ ส่งวารสารเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม <1> <2> 31 ส.ค. 2553[10:54:40] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0029 ขก 51006.13/ แบบสำรวจความต้องการก่อนทำโครงการอบรมพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ <1> 1 ก.ย. 2553[09:14:23] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0030 ขก 51006.13/ <1> 1 ก.ย. 2553[11:12:15] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0031 ขก 51006.13/ แบบสำรวจความต้องการก่อนทำโครงการอบรมพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ <1> 1 ก.ย. 2553[11:16:12] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0032 ขก 51004/ว14 ขอความร่วมมือกส่งฏีกาเบิกเงิน <1> 6 ก.ย. 2553[10:00:06] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0033 มท 0893.2/ว1794 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ <1> 9 ก.ย. 2553[12:44:20] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0034 ขก 51006.19/294 รายงานการพัฒนาสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต <1> 9 ก.ย. 2553[21:12:38] โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
0035 ขก 51006.13/714 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (H1N1) <1> <2> <3> 10 ก.ย. 2553[15:56:25] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0036 ขก 51006ว763 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ <1> 14 ก.ย. 2553[16:22:52] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0037 ขก51006/ว1270 รายละเอียดการโอนงบประมาณ <1> 15 ก.ย. 2553[08:58:34] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0038 วบอ.368/2553 ขอเชิญฟังบรรยายทางวิชาการ <1> 15 ก.ย. 2553[09:43:38] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0039 ขก 51006.13/... ประกาศโรงเรียนสีชมพูศึกษา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป <1> <2> <3> 17 ก.ย. 2553[12:05:03] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0040 ขก 51006.13/... ประกาศโรงเรียนสีชมพูศึกษา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป <1> <2> <3> 17 ก.ย. 2553[12:10:06] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0041 ขก51006/ว1298 สำรวจข้อมูลบุคลากรและนักเรียน <1> 21 ก.ย. 2553[08:39:42] มารุต สมวงศ์
0042 พิเศษ วารสารเดือนกันยายน <1> 21 ก.ย. 2553[13:04:27] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0043 พิเศษ เชิญส่งครูเข้าอบรมฟรี <1> 22 ก.ย. 2553[13:31:54] กันยารัตน์ ไวคำ
0044 ขก51001.16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูจ้างเหมาบริการ <1> 29 ก.ย. 2553[14:09:43] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0045 ขก51009 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน <1> 29 ก.ย. 2553[14:46:39] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0046 ว1340 กำหนดการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอปท"ย่าโมท้องถิ่นเกมส์" <1> 30 ก.ย. 2553[15:39:00] สมเกียรติ จันทวงศ์
0047 แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตพระธาตุ08 <1> 5 ต.ค. 2553[18:57:29] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0048 ขก 51006.13/802 ส่งรายชื่อผู้เจ้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ <1> <2> 20 ต.ค. 2553[13:46:02] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0049 พิเศษ ขอเชิญประชุมประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2553 <1> 22 ต.ค. 2553[13:50:42] อมรรัตน์ เสนากรุง
0050 ขก 51006/ว420 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2553ฯ <1> 27 ต.ค. 2553[09:19:49] อมรรัตน์ เสนากรุง
0051 ขก 51006.13/826 ขอความอนุเคราะห์ให้นักฬาเข้าค่ายฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <1> <2> 29 ต.ค. 2553[14:00:21] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0052 ขก51006.4/236 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรม <1> 1 พ.ย. 2553[14:56:09] เสาวรส โขมณี (แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)
0053 ขก 51006.13/835 ส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรมโครงการ ZERO ACCIDENT ในสถานศึกษา <1> <2> 2 พ.ย. 2553[15:36:43] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0054 พิเศษ ประชาสัมพันธ์จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา <1> 4 พ.ย. 2553[15:49:58] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0055 เค้าโครงแผนปฏิบัติการ <1> 8 พ.ย. 2553[16:17:46] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0056 เค้าโครงแผนปฏิบัติการ <1> 8 พ.ย. 2553[16:21:11] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0057 เค้าโครงแผนปฏิบัติการ <1> 8 พ.ย. 2553[16:24:37] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0058 พิเศษ ใบสมัครประกวดพานบายศรี(ระดับสถานศึกษา) <1> 12 พ.ย. 2553[09:54:31] อมรรัตน์ เสนากรุง
0059 ขก 51006.13/862 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโครรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (H1N1) <1> <2> 12 พ.ย. 2553[12:20:40] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0060 ขก ๕๑๐๐๖/๑๕๗๗ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ <1> 16 พ.ย. 2553[09:17:17] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0061 ขก ๕๑๐๐๖/๑๕๗๘ ขออนุญาตใช้รถยนต์ <1> 16 พ.ย. 2553[12:22:19] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0062 ขก ๕๑๐๐๖/๑๕๗๘ ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์(รร.สีชมพูศึกษาฯ) <1> 16 พ.ย. 2553[13:17:18] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0063 - กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ <1> <2> 18 พ.ย. 2553[13:05:50] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0064 - กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ <1> <2> 18 พ.ย. 2553[13:10:35] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0065 - การประกวดพานบายศรี <1> <2> <3> <4> 18 พ.ย. 2553[13:19:13] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0066 ขก51006/1619 เชิญประชุม <1> 19 พ.ย. 2553[10:59:33] สมเกียรติ จันทวงศ์
0067 22 พ.ย. 2553[15:48:34] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0068 ขก51006/ว1054 เชิญร่วมพิธีเปิดงานไหมและกำหนดการ <1> 25 พ.ย. 2553[16:17:31] อมรรัตน์ เสนากรุง
0069 ขก 51006.13/ว 911 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสีชมพูศึกษา <1> <2> 26 พ.ย. 2553[15:37:42] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0070 ขก51006.13/916 ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง <1> <2> 29 พ.ย. 2553[12:39:42] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0071 ขก 51006.13/942 <1> <2> 9 ธ.ค. 2553[16:01:03] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0072 ขก 51006/ว1170 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อเกี่ยวกับผ้าไหม/ประกวดดนตรีโปงลาง/ประกวดเป่าแคน/ประกวดร้องสรภัญญ์และประกวดภาษาท้องถิ่น <1> 20 ธ.ค. 2553[09:04:51] อมรรัตน์ เสนากรุง
0073 ขก 51006/ว 1122 ขอเชิญประชุมหารือการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ตำกว่าเกณฑ์ฯ <1> 20 ธ.ค. 2553[09:40:08] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0074 ขก51006/1812 สำรวจรายชื่อผู้ที่จเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ <1> 21 ธ.ค. 2553[15:35:00] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0075 - โอนงบประมาณธันวาคม53 <1> 23 ธ.ค. 2553[09:52:31] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0076 ขก 51006.13/975 ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปราชการ <1> <2> 23 ธ.ค. 2553[14:30:25] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0077 ขก 51006/ว1185 ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาไทยตามหลักสูตร พ.ศ.2551 <1> 23 ธ.ค. 2553[14:31:04] อมรรัตน์ เสนากรุง
0078 ขก ๕๑๐๐๖/ ว ๑๘๒๑ สำรวจการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตฯ <1> <2> 23 ธ.ค. 2553[15:04:51] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0079 พิเศษ โอนงบประมาณรายได้สถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2553 <1> 23 ธ.ค. 2553[15:57:47] อมรรัตน์ เสนากรุง
0080 - สอบคัดเลือกลูกเสือ <1> <2> <3> <4> 28 ธ.ค. 2553[13:45:41] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0081 --- สอบคัดเลืกลูกเสือเพิ่มเติม <1> 28 ธ.ค. 2553[13:48:24] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0082 - จดหมายจากรองปรัชญา <1> 28 ธ.ค. 2553[13:50:55] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0083 ขก51006/ว1222 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน การเขียนเรียงความ <1> 29 ธ.ค. 2553[15:29:16] อมรรัตน์ เสนากรุง
0084 พิเศษ แจ้งชื่อคณะกรรมการสอบ O-NET <1> 5 ม.ค. 2554[11:11:17] อมรรัตน์ เสนากรุง
0085 ขก.51006.17/384 นำส่งแบบสำรวจการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 7 ม.ค. 2554[14:52:54] วิมลวรรณ พรพิมลวงศา (ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค์)
0086 การสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ต 10 ม.ค. 2554[20:36:55] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0087 1104/53 ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่าน ในงาน "เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก ครั้งที่ 2 "หนังสือสร้างคน" <1> <2> <3> <4> 12 ม.ค. 2554[13:35:12] ภัทรวดี โคบุตรี
0088 พิเศษ สารวันครูจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <1> 14 ม.ค. 2554[13:59:44] อมรรัตน์ เสนากรุง
0089 ขก0037.3/928 การทดสอบทางการศึกษา O-NET <1> <2> 18 ม.ค. 2554[09:28:44] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0090 ขก0037.3/928 การทดสอบทางการศึกษา O-NET <1> <2> 18 ม.ค. 2554[09:37:07] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0091 - คำสั่ง O-NET 3 <1> 18 ม.ค. 2554[10:05:29] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0092 - คำสั่ง O-NET 6 <1> 18 ม.ค. 2554[10:09:22] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0093 ขก51006/ว85 ขอเชิญส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้ารับการอบรม <1> 20 ม.ค. 2554[16:19:36] อมรรัตน์ เสนากรุง
0094 ขก51006/84 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมด้านการวัดผลประเมินผลตามแกนกลาง <1> <2> <3> 21 ม.ค. 2554[10:37:03] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0095 ขก ๕๑๐๐๖/ รายงานผลการประชุมฯ <1> 25 ม.ค. 2554[13:41:18] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0096 - ร่วมพิธีเปิดกีฬาย่าโมเกมส์ <1> <2> 26 ม.ค. 2554[10:52:51] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0097 สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ต <1> 27 ม.ค. 2554[11:03:53] จิตรลดา เตโพธิ์(รร.พิศาลฯ)
0098 - กำหนดการรับส่งo-net 1 - 2 ก.พ.54 <1> <2> <3> <4> 31 ม.ค. 2554[10:05:54] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0099 - กำหนดรับส่งo-net ต่อหน้า 5- 6 <1> <2> 31 ม.ค. 2554[10:09:27] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0100 ขก51006/ว158 ขอเชิญประชุมโครงการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน <1> 2 ก.พ. 2554[09:40:50] อมรรัตน์ เสนากรุง
0101 ขก 51006/ว113 ประกาศผลการสอบ <1> 2 ก.พ. 2554[10:48:54] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0102 พิเศษ สรุปจำนวนนักเรียน <1> 2 ก.พ. 2554[11:04:04] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0103 พิเศษ จำนวนนักเรียน <1> 2 ก.พ. 2554[11:34:55] บุษกร บุญทศ
0104 ขก ๕๑๐๐๖/๑๘๑ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ <1> 7 ก.พ. 2554[10:35:46] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0105 ขก ๕๑๐๐๖/๑๘๑ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ(ปรับปรุง) <1> 7 ก.พ. 2554[12:34:50] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0106 ขก51006/203 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมสอนสังคมศึกษา <1> 10 ก.พ. 2554[16:59:44] อมรรัตน์ เสนากรุง
0107 ขก51001/ว152 ส่งข้อมูลผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ <1> 14 ก.พ. 2554[14:28:50] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0108 พิเศษ ส่งกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคปี 2554 <1> <2> 15 ก.พ. 2554[14:09:59] กันยารัตน์ ไวคำ
0109 ขก0037.3/2952 รณนรงค์สงเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% <1> 16 ก.พ. 2554[09:48:24] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0110 พิเศษ(ด่วนที่สุด) รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.ฯ <1> 17 ก.พ. 2554[14:49:55] สุทธิศักดิ์ พาบุ
0111 ส่งรายชื่อนักเรียนสอบLas <1> <2> 21 ก.พ. 2554[13:13:19] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0112 - กำหนดการพีธีเปิด-ปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย <1> 21 ก.พ. 2554[14:02:16] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0113 - กำหนดการกิจกรรมเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <1> 21 ก.พ. 2554[14:07:42] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0114 ขก 51006/ว237 สำรวจข้อมูลบุคลากรจ้างเหมาบริการ <1> 22 ก.พ. 2554[11:03:30] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0115 - บันทึกแจ้งเวียนงบปี 2555 <1> <2> <3> <4> 23 ก.พ. 2554[15:43:33] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0116 - แจ้งงบปี 2555 เพิ่มเติม <1> <2> 23 ก.พ. 2554[16:11:57] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0117 ขก 51006.13/162 การจัดเก็บแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ขก. ประจำปีการศึกษา 2553 <1> 4 มี.ค. 2554[14:02:51] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0118 ขก 51006/ว295 แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA ) จำนวน 6 ภาคเรียน <1> 8 มี.ค. 2554[15:41:09] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0119 การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูช่วยสอน ครูสนับสนุนการสอน และคนงาน <1> <2> <3> 9 มี.ค. 2554[10:27:11] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0120 การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูช่วยสอน ครูสนับสนุนการสอน และคนงาน <1> <2> <3> 9 มี.ค. 2554[10:32:49] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0121 ขก51006/ว353 โครงการอบรมปฏิบัติการผลิตและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดอบจ.ขอนแก่น <1> 16 มี.ค. 2554[14:54:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0122 ขก0037.3/5351 การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มเติมหน้า5-8 <1> 22 มี.ค. 2554[10:24:36] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0123 ขก0037.3/5351 การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มเติมหน้า9-12 22 มี.ค. 2554[10:25:36] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0124 ขก0037.3/5351 การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มเติมหน้า13 <1> 22 มี.ค. 2554[10:27:30] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0125 - ส่งคืนเอกสาร <1> 24 มี.ค. 2554[14:28:16] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0126 ขก 51006/ว381 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น <1> 28 มี.ค. 2554[11:06:07] อมรรัตน์ เสนากรุง
0127 พิเศษ แผนที่การเดินทางไปอบรม E-books <1> 29 มี.ค. 2554[13:08:41] อมรรัตน์ เสนากรุง
0128 ขก51006/ว418 แจ้งนักเรียนส่งข้อมูลนักเรียนใหม่ <1> 30 มี.ค. 2554[14:31:46] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0129 - เครื่องแบบนักเรียน <1> 30 มี.ค. 2554[14:40:05] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0130 ตอบปัญหารัฐสภา <1> 31 มี.ค. 2554[13:55:48] บุษกร บุญทศ
0131 ตอบปัญหา 2 <1> 31 มี.ค. 2554[14:01:41] บุษกร บุญทศ
0132 ชุดนักเรียน <1> 31 มี.ค. 2554[14:05:31] บุษกร บุญทศ
0133 <1> 31 มี.ค. 2554[14:33:35] บุษกร บุญทศ
0134 ตอบปัญหา 3 <1> 31 มี.ค. 2554[14:41:55] บุษกร บุญทศ
0135 ส่งแบบตอบรับ 1 เม.ย. 2554[16:16:34] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0136 ส่งแบบตอบรับ <1> 1 เม.ย. 2554[16:23:04] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0137 พิเศษ ส่งแบบสำรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนใหม่ ปี2554 <1> 5 เม.ย. 2554[15:15:19] วิชชุดากร ศรีเคน (พระยืนวิทยาคาร)
0138 ขก 51006.13/216 เชิญร่วมประชุมติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน <1> <2> 7 เม.ย. 2554[10:32:19] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0139 ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยGPA จำนวน 6 ภาคเรียน(จบไม่พร้อมรุ่น) <1> 7 เม.ย. 2554[14:34:10] บุษกร บุญทศ
0140 ขก.51006.15/102 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ <1> 8 เม.ย. 2554[13:42:34] วิชชุดากร ศรีเคน (พระยืนวิทยาคาร)
0141 ขก51006/ว471 โครงการหลักสูตรการนำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด <1> 8 เม.ย. 2554[14:04:27] อมรรัตน์ เสนากรุง
0142 แจ้งเลื่อนพิธีเปิดโครงการนิเทศฯ <1> 22 เม.ย. 2554[15:24:24] SUTTHISAK PABU
0143 ขก51006/ว519 แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามโครงการอบรมปฏิบัติการผลิตและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ <1> 26 เม.ย. 2554[14:56:49] อมรรัตน์ เสนากรุง
0144 ขก51006/ว521 สรุปผลการอบรมครูผู้สอนหลักสูตร"การนำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากหลักสูตรสู่ชั้นเรียน" <1> 26 เม.ย. 2554[16:02:24] อมรรัตน์ เสนากรุง
0145 รายละเอียดโครงการนิเทศฯ ปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดการวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ รร พิศาลฯ <1> 29 เม.ย. 2554[09:41:59] SUTTHISAK PABU
0146 ขก 51006/587 ขออนุญาตให้ข้าราชการฯออกนิเทศฯ <1> 3 พ.ค. 2554[14:18:27] SUTTHISAK PABU
0147 ขก 51006.13/248 ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปราชการ <1> <2> 6 พ.ค. 2554[15:11:39] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0148 รายชื่อผ้เข้ารวมโครงการนิเทศฯวันที่ 6 พค 54 ที่พิศาล <1> 10 พ.ค. 2554[11:17:35] SUTTHISAK PABU
0149 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2554 <1> 10 พ.ค. 2554[12:59:13] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0150 - กำหนดการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนก่น <1> 10 พ.ค. 2554[13:00:44] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0151 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นปี 2554 รอบคัดเลือก <1> 10 พ.ค. 2554[13:03:47] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0152 ขก51006/ว672 ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น <1> <2> 24 พ.ค. 2554[09:52:17] กันยารัตน์ ไวคำ
0153 - การประชุมสัมนาทางวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <1> 24 พ.ค. 2554[13:40:58] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0154 - แจ้งการส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน <1> 25 พ.ค. 2554[11:20:08] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0155 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม <1> 26 พ.ค. 2554[09:18:40] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0156 ขก 51006/718 ขอเชิญร่วมอบรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน <1> 27 พ.ค. 2554[10:32:36] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0157 ขก 51006/ว717 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ <1> 27 พ.ค. 2554[10:41:26] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0158 พิเศษ แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมฯระดับภาค <1> <2> <3> <4> 28 พ.ค. 2554[16:15:44] กันยารัตน์ ไวคำ
0159 พิเศษ กำหนดการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค คร้้งที่ 19 <1> <2> <3> <4> 28 พ.ค. 2554[16:19:14] กันยารัตน์ ไวคำ
0160 พิเศษ แจ้งกำหนดการแข่งทักษะที่ร้อยเอ็ด 2 <1> <2> <3> <4> 28 พ.ค. 2554[16:21:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0161 พิเศษ กำหนดการแข่งขันทักษะที่ร้อยเอ็ด3 <1> 28 พ.ค. 2554[16:23:09] กันยารัตน์ ไวคำ
0162 พิเศษ กำหนดการแข่งทักษะ งานมหกรรมที่ร้อยเอ็ด <1> <2> <3> 28 พ.ค. 2554[16:25:58] กันยารัตน์ ไวคำ
0163 พิเศษ กำหนดการแข่งขัน งานมหกรรมที่ร้อยเอ็ด2 <1> <2> <3> 28 พ.ค. 2554[16:27:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0164 พิเศษ กำหนดการแข่งทักษะงานมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด <1> <2> <3> <4> 28 พ.ค. 2554[16:30:33] กันยารัตน์ ไวคำ
0165 พิเศษ กำหนดการมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด2 <1> 28 พ.ค. 2554[16:31:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0166 พิเศษ กำหนดการแข่งทักษะงานมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด <1> <2> <3> <4> 28 พ.ค. 2554[16:33:16] กันยารัตน์ ไวคำ
0167 พิเศษ กำหนดการแข่งทักษะ งานมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด <1> <2> 28 พ.ค. 2554[16:34:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0168 พิเศษ กำหนดการงานมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด <1> <2> <3> 28 พ.ค. 2554[16:36:15] กันยารัตน์ ไวคำ
0169 พิเศษ กำหนดการแข่งทักษะงานมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด <1> <2> 28 พ.ค. 2554[16:37:43] กันยารัตน์ ไวคำ
0170 พิเศษ กำหนดการแข่งทักษะงานมหกรรมฯที่ร้อยเอ็ด <1> <2> 28 พ.ค. 2554[16:38:54] กันยารัตน์ ไวคำ
0171 ส่งแบบกรอกคะแนนมาตรฐานฯ <1> 31 พ.ค. 2554[10:12:02] SUTTHISAK PABU
0172 ขก ๕๑๐๐๖/ว ๗๒๔ โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาฯ <1> 31 พ.ค. 2554[14:45:58] SUTTHISAK PABU
0173 ปฏิทินประเมินสถานศึกษาฯรอบสามจาก สมศ(รร.พระยินฯ รร.นางิ้วฯ รร ซำสูงฯ) <1> 2 มิ.ย. 2554[15:11:41] SUTTHISAK PABU
0174 ขก 51006.9/132 ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา สังกัด อปท. เพื่อรับกการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. <1> 3 มิ.ย. 2554[11:08:13] วัลภา ดงรังษี (หนองโนประชาสรรค์)
0175 ปฏิทินการประเมินฯรอบสามจาก สมศ(รร.โนนหันฯ) <1> 3 มิ.ย. 2554[13:54:13] SUTTHISAK PABU
0176 ขก 51006/ว767 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา <1> 6 มิ.ย. 2554[16:36:37] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0177 ขก 51006/ว766 ขอเชิญร่วมประชุมโครงการจัดการเรียนร่วมประกาศนียบัตรวิชาชีพ <1> 7 มิ.ย. 2554[14:28:58] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0178 ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ ทั้ง 6 แห่ง <1> 7 มิ.ย. 2554[16:59:16] SUTTHISAK PABU
0179 มท0893.2/ว1083 เลื่อนกำหนดการอบรม IEP <1> 8 มิ.ย. 2554[09:14:05] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0180 ขก ๕๑๐๐๖/ว ๗๘๒ ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในฯ <1> 8 มิ.ย. 2554[09:22:12] SUTTHISAK PABU
0181 ขก ๕๑๐๐๖/ว ๗๘๒ ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาภายในสถานศึกษาฯ(แก้ไขเพิ่มเติม) <1> 8 มิ.ย. 2554[11:26:14] SUTTHISAK PABU
0182 ขก 51006/ว779 โครงการอบรมปฏิบัติการผลิตและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ <1> 13 มิ.ย. 2554[09:24:23] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0183 ขก510069/132 โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ <1> 14 มิ.ย. 2554[13:22:12] วัลภา ดงรังษี (หนองโนประชาสรรค์)
0184 ขก51006.9/132 ส่งรายชื่อโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. <1> 14 มิ.ย. 2554[13:53:58] วัลภา ดงรังษี (หนองโนประชาสรรค์)
0185 พิเศษ แจ้งรับร้องเท้าถุงเท้าในวันที่ 16 มิ.ย.54 พร้อมแผนที่รับของ <1> 14 มิ.ย. 2554[15:39:05] อมรรัตน์ เสนากรุง
0186 ขก 51006.13/... แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) <1> 17 มิ.ย. 2554[12:36:09] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0187 ขก 51006.13/... ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูช่วยสอน <1> <2> 17 มิ.ย. 2554[15:55:53] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0188 ขก 51006/ว831 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน Speech Contest ประจำปี 2554 <1> 21 มิ.ย. 2554[09:51:19] อมรรัตน์ เสนากรุง
0189 ขก51006/832 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการสาธิต และจัดแสดงนิทรรศการ "ลานคนเรียนรู้สู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์" <1> 21 มิ.ย. 2554[15:26:48] อมรรัตน์ เสนากรุง
0190 51006/833 <1> 23 มิ.ย. 2554[07:58:02] บุษกร บุญทศ
0191 51006/833 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน <1> 23 มิ.ย. 2554[09:12:28] บุษกร บุญทศ
0192 51006/833 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน <1> 23 มิ.ย. 2554[09:14:47] บุษกร บุญทศ
0193 รายละเอียดโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอทุน (ODOD) <1> 23 มิ.ย. 2554[09:59:51] บุษกร บุญทศ
0194 51006.4/108 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2554 <1> 27 มิ.ย. 2554[22:47:46] เสาวรส โขมณี (แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)
0195 ขก ๕๑๐๐๖/ว ๘๖๘ การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี <1> 29 มิ.ย. 2554[08:47:40] อมรรัตน์ เสนากรุง
0196 ขก 51006.13/438 สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <1> <2> 8 ก.ค. 2554[16:13:40] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0197 ขก51006/ว940 ขอเชิญส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ครั้งที่ 3 <1> 12 ก.ค. 2554[09:19:19] อมรรัตน์ เสนากรุง
0198 51006/ว945 ขอความอนุเคราะห์ส่งโครงการ ฯ <1> 12 ก.ค. 2554[12:12:13] บุษกร บุญทศ
0199 51006/ว 1028 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ <1> 14 ก.ค. 2554[10:14:36] บุษกร บุญทศ
0200 51006/ว 1028 <1> 14 ก.ค. 2554[10:17:26] บุษกร บุญทศ
0201 ขก51006/ว970 การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 <1> 14 ก.ค. 2554[10:20:04] อมรรัตน์ เสนากรุง
0202 51006/ว1028 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์เผยผ่พระพุทธศาสนา ฯ <1> 14 ก.ค. 2554[10:21:25] บุษกร บุญทศ
0203 ขก 51006.13/438 สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <1> <2> 19 ก.ค. 2554[09:52:54] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0204 พิเศษ ข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศปี 2554 <1> 19 ก.ค. 2554[10:02:04] อมรรัตน์ เสนากรุง
0205 พิเศษ ข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศปี 2554 <1> 19 ก.ค. 2554[10:07:22] อมรรัตน์ เสนากรุง
0206 พิเศษ แผนผังห้องนิทรรศการและห้องประกวดงานมหกรรมการศึกษาฯ <1> 19 ก.ค. 2554[10:10:00] อมรรัตน์ เสนากรุง
0207 พิเศษ กำหนดการประกวดแข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2554 <1> 19 ก.ค. 2554[10:12:00] อมรรัตน์ เสนากรุง
0208 พิเศษ กำหนดการประกวดแข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ปี 2554 <1> 19 ก.ค. 2554[10:16:06] อมรรัตน์ เสนากรุง
0209 พิเศษ กำหนดการประกวดแข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2554 <1> 19 ก.ค. 2554[10:18:27] อมรรัตน์ เสนากรุง
0210 พิเศษ กำหนดการประกวดแข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2554 <1> 19 ก.ค. 2554[10:27:19] อมรรัตน์ เสนากรุง
0211 ขก51006/957 โครงการบริหารวิชาการแก่ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตวงจรไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า <1> 20 ก.ค. 2554[09:21:53] อมรรัตน์ เสนากรุง
0212 ขก51006/ว973 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2554 <1> 20 ก.ค. 2554[14:49:07] อมรรัตน์ เสนากรุง
0213 ขก51006/ว.1052 สรุปผลการอบรมครูผู้สอนหลักสูตร "การนำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากหลักสูตรสู่ชั้นเรียน" <1> 20 ก.ค. 2554[15:05:08] อมรรัตน์ เสนากรุง
0214 ส่งปพ.นักเรียน <1> 21 ก.ค. 2554[15:35:01] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0215 <1> <2> <3> 21 ก.ค. 2554[15:39:16] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0216 ขก 51006/ว1054 โครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา <1> 22 ก.ค. 2554[09:03:21] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0217 ขก 51006.13/.... ส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 1 <1> <2> <3> <4> 22 ก.ค. 2554[15:13:53] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0218 ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา <1> 22 ก.ค. 2554[15:22:47] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0219 ส่งรายงานการปรเมินตนเองของสถานศึกษา <1> 22 ก.ค. 2554[15:29:45] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0220 ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา <1> 22 ก.ค. 2554[15:33:49] ศิริธร วงชาลี(พระธาตุขามแก่นฯ)
0221 ขก 51006.13/... โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 <1> <2> <3> <4> 22 ก.ค. 2554[17:46:39] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0222 ขก 51006.13/... โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 <1> <2> <3> <4> 22 ก.ค. 2554[17:50:52] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0223 ขก51006/ว1075 การเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 2554 <1> 25 ก.ค. 2554[11:35:50] อมรรัตน์ เสนากรุง
0224 ขก51006/ว1075 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554 <1> 25 ก.ค. 2554[13:39:48] อมรรัตน์ เสนากรุง
0225 ขก51006/ว1077 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูด้านการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 <1> 25 ก.ค. 2554[14:35:09] อมรรัตน์ เสนากรุง
0226 ขก51006/ว1029 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 <1> 25 ก.ค. 2554[15:09:30] อมรรัตน์ เสนากรุง
0227 ขก 51006.13/486 การอบรมหลักสูตรการใช้กระดานอัจฉริยะ (Interactive board) <1> <2> 26 ก.ค. 2554[08:39:22] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0228 พิเศษ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ <1> 26 ก.ค. 2554[11:34:30] อมรรัตน์ เสนากรุง
0229 พิเศษ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ <1> 26 ก.ค. 2554[11:37:19] อมรรัตน์ เสนากรุง
0230 ขก 51006.2136/... รายชื่อครูผู้ส่งสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ (E-Book) เข้าประกวด <1> 26 ก.ค. 2554[14:44:18] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0231 51009/ว.34 สำรวจความต้องการย้ายภายใน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ <1> 27 ก.ค. 2554[17:01:53] บุษกร บุญทศ
0232 51009/ว.35 สำรวจความต้องการย้ายภายในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ <1> 27 ก.ค. 2554[17:03:55] บุษกร บุญทศ
0233 ขก51006/ว1076 การจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน <1> 2 ส.ค. 2554[10:06:54] อมรรัตน์ เสนากรุง
0234 ขก51006.18/182 ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม <1> 3 ส.ค. 2554[09:28:20] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0235 ขก51006/ว1121 ประชาสัมพันธ์โครงการ TARO FREE NET ทดลองสอบ Admission 55 <1> 9 ส.ค. 2554[14:15:35] บุษกร บุญทศ
0236 ขก51006/ว.1178 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ <1> 10 ส.ค. 2554[09:54:18] บุษกร บุญทศ
0237 ขก51006/ว1134 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14" <1> 15 ส.ค. 2554[11:00:48] อมรรัตน์ เสนากรุง
0238 ขก51006/1131 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 7 <1> 15 ส.ค. 2554[16:16:00] บุษกร บุญทศ
0239 ขก 51006/ว 1210 การดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตร ( ปวช ) <1> 17 ส.ค. 2554[10:21:14] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0240 ขก 51006.13/... ตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ปวช. <1> 19 ส.ค. 2554[09:36:31] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0241 ขก 51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[09:36:34] อมรรัตน์ เสนากรุง
0242 ขก 51006.13/... ตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฎิบัตการ ปวช. <1> 19 ส.ค. 2554[09:41:16] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0243 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[09:41:30] อมรรัตน์ เสนากรุง
0244 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[09:43:45] อมรรัตน์ เสนากรุง
0245 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[09:47:15] อมรรัตน์ เสนากรุง
0246 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[09:49:21] อมรรัตน์ เสนากรุง
0247 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[09:55:39] อมรรัตน์ เสนากรุง
0248 ขก51006/1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:04:12] อมรรัตน์ เสนากรุง
0249 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:06:25] อมรรัตน์ เสนากรุง
0250 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:08:44] อมรรัตน์ เสนากรุง
0251 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออหเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:18:47] อมรรัตน์ เสนากรุง
0252 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:30:04] อมรรัตน์ เสนากรุง
0253 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:34:08] อมรรัตน์ เสนากรุง
0254 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:37:08] อมรรัตน์ เสนากรุง
0255 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:39:36] อมรรัตน์ เสนากรุง
0256 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:42:07] อมรรัตน์ เสนากรุง
0257 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:45:03] อมรรัตน์ เสนากรุง
0258 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:47:28] อมรรัตน์ เสนากรุง
0259 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:49:43] อมรรัตน์ เสนากรุง
0260 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:52:30] อมรรัตน์ เสนากรุง
0261 ขก51006/ว1241 โครงการพัฒนานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจำปี 2554 <1> 19 ส.ค. 2554[10:54:53] อมรรัตน์ เสนากรุง
0262 ขก 51006.13/587 โครงการพัฒนานักเรียน อบจ.ขก. อ่านออกเขียนได้ 100% <1> <2> 24 ส.ค. 2554[11:34:57] อุไร ประโยชน์มี(สีชมพูศึกษา)
0263 51009/ว1266 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน <1> 1 ก.ย. 2554[10:07:23] บุษกร บุญทศ
0264 ขก51009/ว1254 ขอเชิญประชุมการจัดทำโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลของอบจ.ขก. <1> 1 ก.ย. 2554[10:12:29] บุษกร บุญทศ
0265 - การจัดกิจกรรม โครงการ ๙๙๙ <1> 1 ก.ย. 2554[15:41:26] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0266 - การจัดกิจกรรม โครงการ ๙๙๙ <1> 1 ก.ย. 2554[15:53:59] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0267 ขก51006/ว985 สรุปโครงการพัฒนานักเรียน <1> 9 ก.ย. 2554[14:32:42] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0268 0037.7 รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน <1> 13 ก.ย. 2554[11:31:23] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0269 พิเศษ แบบรายงานโครงการนักเรียนอบจ.ขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ <1> 15 ก.ย. 2554[17:16:59] กันยารัตน์ ไวคำ
0270 51006/ว 1341 การจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2555 <1> 20 ก.ย. 2554[16:04:32] บุษกร บุญทศ
0271 ขก51006/ว1352 ส่งคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O -NET <1> 20 ก.ย. 2554[16:35:10] บุษกร บุญทศ
0272 ขก 51006/ว 1356 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 21 ก.ย. 2554[15:58:23] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0273 ขก51006/1367 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือโครงการ " งานประเพณีผูกเสี่ยวและกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจำปี 2554 <1> 26 ก.ย. 2554[09:11:14] บุษกร บุญทศ
0274 ขก 51006/ว1495 ขออนุมัติให้ราชการไปราชการ <1> 29 ก.ย. 2554[09:55:39] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0275 ขก 51006 ขออนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ( เอกสารชัดเจนเข้มขึ้นค่ะ ) <1> 29 ก.ย. 2554[10:05:51] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0276 ขก 51006/1399 แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ประจำปีการศึกษา 2554 <1> 30 ก.ย. 2554[09:03:28] อมรรัตน์ เสนากรุง
0277 ขก51006/ว1387 แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน <1> 4 ต.ค. 2554[08:53:56] บุษกร บุญทศ
0278 ขก51006/ว1601 การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 <1> 7 พ.ย. 2554[15:24:04] อมรรัตน์ เสนากรุง
0279 ขก51006/ว1650 ขอเชิญประชุม <1> 11 พ.ย. 2554[14:08:11] อมรรัตน์ เสนากรุง
0280 ขก 51006/ว1667 เชิญประชุม <1> 17 พ.ย. 2554[16:16:05] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0281 ขก 51006/ว1667 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) <1> <2> 18 พ.ย. 2554[11:28:12] ภัทรวดี โคบุตรี
0282 ขก 51006/1688 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์มางการเรียน ( O-NET ) <1> 21 พ.ย. 2554[10:23:04] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0283 ขก51006/1731 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ <1> 28 พ.ย. 2554[09:52:33] อมรรัตน์ เสนากรุง
0284 ขก 51006/ว 1327 เชิญซ้อมกรีฑา <1> 28 พ.ย. 2554[13:59:07] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0285 ขก51006/ว1757 แจ้งการขยายเวลาการลงระบบข้อมูลหนึงแสนครูดี <1> 30 พ.ย. 2554[12:56:02] อมรรัตน์ เสนากรุง
0286 ขก 51006.18/348 ขอส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน <1> 8 ธ.ค. 2554[15:47:55] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0287 ขก 51006.18/349 ขอส่งบัญชีสรุปรายชื่อครูผู้ช่วย ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <1> 13 ธ.ค. 2554[15:53:47] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0288 ขก 51006.18/350 บัญชีสรุปรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ <1> 13 ธ.ค. 2554[15:56:24] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0289 ขก 51006/1845 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ( ประชาคมอาเซียน ) <1> 14 ธ.ค. 2554[09:16:31] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0290 ขก 51006.18/352 รายชื่อครูเข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน <1> 15 ธ.ค. 2554[12:42:41] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0291 ขก 51006.18/358 แบบตอบรับส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา <1> 20 ธ.ค. 2554[13:44:33] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0292 ขก51006/ว2019 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน <1> 21 ธ.ค. 2554[10:30:24] อมรรัตน์ เสนากรุง
0293 ๕๑๐๐๖ / ว ๒๐๑๗ ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นฉบับใหม่ <1> 21 ธ.ค. 2554[15:50:27] อมรรัตน์ เสนากรุง
0294 ขก51006/ว2044 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 28 ธ.ค. 2554[09:26:06] อมรรัตน์ เสนากรุง
0295 ขก51006/ว1953 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ 28 ธ.ค. 2554[09:29:35] อมรรัตน์ เสนากรุง
0296 ขก51006/ว1953 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ <1> 28 ธ.ค. 2554[09:33:59] อมรรัตน์ เสนากรุง
0297 ขก51006/ว06 การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2554 <1> 6 ม.ค. 2555[11:43:00] อมรรัตน์ เสนากรุง
0298 ขก51006/ว05 การรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 <1> 6 ม.ค. 2555[11:56:24] อมรรัตน์ เสนากรุง
0299 ขก51006/ว1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555 <1> 6 ม.ค. 2555[13:44:58] อมรรัตน์ เสนากรุง
0300 ขก51006/ว1977 เชิญเข้ารวมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ <1> 9 ม.ค. 2555[10:57:03] อมรรัตน์ เสนากรุง
0301 ขก51006/ว82 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2555 <1> 20 ม.ค. 2555[15:57:34] อมรรัตน์ เสนากรุง
0302 ขก51006/ว75 ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา <1> 23 ม.ค. 2555[13:16:13] อมรรัตน์ เสนากรุง
0303 ขก51006/108 การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ( ปวช. ) <1> 25 ม.ค. 2555[10:53:03] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0304 ขก 51006/ว 109 เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารี สมัครสอบไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือ ณ ประเทศศรีลังกา และเกาหลี <1> 26 ม.ค. 2555[14:04:13] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0305 ขก 51006/ว248 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ <1> 14 ก.พ. 2555[14:04:33] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0306 ขก ๕๑๐๐๖/ว ๓๑๒ โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่นฯ <1> 16 ก.พ. 2555[15:52:06] SUTTHISAK PABU
0307 ขก51006/ว311 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อการประกะนคุณภาพภายในสถานศึกษา <1> 20 ก.พ. 2555[11:22:52] อมรรัตน์ เสนากรุง
0308 ขก51006/ว281 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 <1> 20 ก.พ. 2555[15:49:48] อมรรัตน์ เสนากรุง
0309 ขก51006/ว350 การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 <1> 22 ก.พ. 2555[13:44:03] อมรรัตน์ เสนากรุง
0310 51006/ว367 แจ้งร.ร.ส่งรายชื่อครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้สื่อวิทยาศาสตร์ <1> 27 ก.พ. 2555[15:03:19] บุษกร บุญทศ
0311 ขก.51006/ว367 แจ้งร.ร.ส่งรายชื่อครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อวิทยาศาสตร์ <1> 27 ก.พ. 2555[15:08:40] บุษกร บุญทศ
0312 กำหนดการเข้าค่ายและข้อปฏิบัติในการเข้าค่ายคณิต-วิทย์ระหว่าง11-16มี.ค.55 <1> 1 มี.ค. 2555[11:27:05] บุษกร บุญทศ
0313 โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมและวิชาการ (ค่ายคณิต-วิทย์) <1> 1 มี.ค. 2555[13:16:32] บุษกร บุญทศ
0314 ขก51006/ว436 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 <1> 6 มี.ค. 2555[17:16:12] อมรรัตน์ เสนากรุง
0315 พิเศษ ตารางนิเทศและแบบกำกับติดตามหลักสูตร ปวช. <1> 8 มี.ค. 2555[15:01:34] อมรรัตน์ เสนากรุง
0316 พิเศษ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% <1> 9 มี.ค. 2555[11:27:12] อมรรัตน์ เสนากรุง
0317 พิเศษ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% <1> 9 มี.ค. 2555[11:30:13] อมรรัตน์ เสนากรุง
0318 พิเศษ ขอเชิญส่งครูเข้าอบรมกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ <1> 12 มี.ค. 2555[13:52:48] อมรรัตน์ เสนากรุง
0319 ขก 51006/ ว 463 การจัดสรรทุจการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปี 2555 <1> 12 มี.ค. 2555[14:41:14] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0320 พิเศษ กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพอใจโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล <1> 14 มี.ค. 2555[13:39:49] อมรรัตน์ เสนากรุง
0321 ขก51006/ว487 แจ้งโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา 2554 <1> 14 มี.ค. 2555[15:25:15] อมรรัตน์ เสนากรุง
0322 พิเศษ แบบนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ <1> 16 มี.ค. 2555[09:48:39] อมรรัตน์ เสนากรุง
0323 ขก51006/ว515 แจ้งกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลมูลนิธีช่วยเหลือท้องถิ่น ประจำปี 2554(เอกสารแนบอยู่ในตู้เอกสารของโรงเรียนแล้วคะ) <1> 19 มี.ค. 2555[11:34:33] อมรรัตน์ เสนากรุง
0324 ขก51006/488 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 20 มี.ค. 2555[09:52:42] อมรรัตน์ เสนากรุง
0325 ขก51006/ว528 การส่งข้อมูล (GPAX) ครั้งที่ 2 <1> 20 มี.ค. 2555[16:26:04] อมรรัตน์ เสนากรุง
0326 มท 0893.2/ว 738 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา <1> 26 มี.ค. 2555[08:59:34] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0327 พิเศษ เรียนร่วมปวช. <1> 29 มี.ค. 2555[09:34:12] อมรรัตน์ เสนากรุง
0328 ขก 51006 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ <1> 3 เม.ย. 2555[08:58:22] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0329 ว 656 <1> 19 เม.ย. 2555[15:16:12] บุษกร บุญทศ
0330 ว 656 แจ้งกำหนดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English camp <1> 19 เม.ย. 2555[15:18:54] บุษกร บุญทศ
0331 ขก51006/ว820 การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ประจำปี 2555 รอบคัดเลือก <1> 30 เม.ย. 2555[16:43:12] อมรรัตน์ เสนากรุง
0332 พิเศษ ระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการวิชาการ 2/2555 <1> 11 พ.ค. 2555[14:04:43] อมรรัตน์ เสนากรุง
0333 ขก51006/ว961 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ <1> 16 พ.ค. 2555[11:29:44] อมรรัตน์ เสนากรุง
0334 ขก51006/ว959 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยะฐานะระดับชำนาญการพิเศษ <1> 16 พ.ค. 2555[11:34:47] อมรรัตน์ เสนากรุง
0335 ขก51006/833 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2/2555 <1> 17 พ.ค. 2555[10:49:22] อมรรัตน์ เสนากรุง
0336 ขก51006/ว972 การคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2555 <1> 17 พ.ค. 2555[11:19:31] อมรรัตน์ เสนากรุง
0337 - ส่งรายละเอียดเครื่องดนตร <1> 29 พ.ค. 2555[12:31:35] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0338 ขก 51006.18/150 ส่งรายชื่อเพื่มเติมโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน <1> 29 พ.ค. 2555[12:35:57] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0339 ขก51006/917 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกีบรติ"คุรุสดุดี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ <1> 30 พ.ค. 2555[11:41:21] อมรรัตน์ เสนากรุง
0340 ขก51006/917 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปีการศึกษา 2555 <1> 30 พ.ค. 2555[11:57:54] อมรรัตน์ เสนากรุง
0341 ขก51006/ว915 แจ้งผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน <1> 31 พ.ค. 2555[11:04:19] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0342 ขอเชิญร่วมงานพระพุทธชยันตี <1> 31 พ.ค. 2555[14:58:56] ภัทรวดี โคบุตรี
0343 ขอเชิญร่วมงานพระพุทธชยันตี <1> 31 พ.ค. 2555[15:03:14] ภัทรวดี โคบุตรี
0344 - แจ้งให้โรงเรียนส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียน <1> 11 มิ.ย. 2555[10:21:21] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0345 - แจ้งโรงเรียนส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียน ปี 54 <1> 11 มิ.ย. 2555[10:25:30] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0346 ขก 51006/ว1039 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ปี 55 <1> 18 มิ.ย. 2555[16:53:12] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0347 พิเศษ แบบประเมินระบบประกัน <1> 19 มิ.ย. 2555[13:54:45] SUTTHISAK PABU
0348 ขก 51006/ว1049 โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน <1> 19 มิ.ย. 2555[14:41:27] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0349 พิเศษ จาก สมศ <1> 27 มิ.ย. 2555[05:50:44] SUTTHISAK PABU
0350 ขก 51006/ว1254 ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2554 <1> 28 มิ.ย. 2555[08:52:30] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0351 ขก 51006.18/204 ส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมเชิงสัมมนาการเงิน การพัสดุ การบัญชี <1> 10 ก.ค. 2555[17:02:23] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0352 ขก 51006/ว1169 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา 2554 <1> 12 ก.ค. 2555[10:47:48] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0353 ขก51006/ว1404 การขยายผลการอบรมของครูผู้นำวิชาคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ปีที่ 2 <1> 12 ก.ค. 2555[11:34:14] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0354 <1> 12 ก.ค. 2555[17:32:17] โนนหันวิทยายน
0355 - รายชื่อครูโรงเรียนหนองโน <1> 13 ก.ค. 2555[09:02:26] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0356 - รายชื่อครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่น <1> 13 ก.ค. 2555[10:13:32] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0357 ขก51006/ว1188 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน <1> 13 ก.ค. 2555[11:10:25] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0358 /2555 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 24 ก.ค. 2555[15:28:05] ภัทรวดี โคบุตรี
0359 /2555 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 24 ก.ค. 2555[16:21:54] ภัทรวดี โคบุตรี
0360 ขก 51006/ว1541 สรุปรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET ) <1> 1 ส.ค. 2555[14:59:34] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0361 ขก 51006.18/240 ส่งรายชื่อข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม <1> 10 ส.ค. 2555[11:29:29] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0362 ขก 51006/ว1646 โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น <1> 20 ส.ค. 2555[12:02:47] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0363 ขก 51006/451 ทดลองส่งงาน <1> 22 ส.ค. 2555[10:59:19] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0364 คำสั่งอบรมครูภาษาไทย <1> <2> <3> <4> 22 ส.ค. 2555[11:37:28] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0365 - กำหนดการโครงการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบศาสนพิธี <1> 28 ส.ค. 2555[14:16:27] บุษกร บุญทศ
0366 ขก51006/ว1470 โครงการ Nationnal Project-English teaching <1> 31 ส.ค. 2555[14:56:34] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0367 - คำสั่งคณะกรรมการจัดการกีฬา <1> 31 ส.ค. 2555[15:09:42] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0368 ขก 51006/ ว 1467 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด <1> 31 ส.ค. 2555[15:12:04] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0369 ขก51006/1505 ขออนุญาตให้บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดวาดภาพระบายสี <1> 5 ก.ย. 2555[10:20:23] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0370 ขก51006/ว 1800 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการประเมินคุรภาพภายนอกรอบสาม (สมศ. ) <1> 5 ก.ย. 2555[16:05:52] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0371 51006/1568 แจ้งร.ร.ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธ์วรรณกรรม" <1> <2> 14 ก.ย. 2555[15:39:41] บุษกร บุญทศ
0372 - กำหนดการค่ายเยาวชนนักเขียน "จุดประกายความไฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธ์วรรณกรรม" <1> <2> 19 ก.ย. 2555[13:45:03] บุษกร บุญทศ
0373 ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม <1> 2 พ.ย. 2555[10:47:23] อภิญญา สังคะคำ (ศรีเสมาวิทยาเสริม)
0374 ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมวัดเวฬุวัน <1> 2 พ.ย. 2555[13:23:17] อภิญญา สังคะคำ (ศรีเสมาวิทยาเสริม)
0375 ขก 51006.18/394 ส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม <1> 13 พ.ย. 2555[15:48:42] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0376 ขก51006.5/241 แจ้งข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ <1> 3 ธ.ค. 2555[10:12:00] อภิญญา สังคะคำ (ศรีเสมาวิทยาเสริม)
0377 ขก 51006.18/428 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนร่วม <1> 13 ธ.ค. 2555[13:13:43] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0378 ขก 51006.18 ส่งแบบรายงานโครงการ"จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" <1> 25 ม.ค. 2556[14:53:34] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0379 ขก 51006.18/26 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา <1> 25 ม.ค. 2556[14:56:37] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0380 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นรอบคัดเลือก ประจำปี 2556 <1> 20 ก.พ. 2556[13:33:05] ภัทรวดี โคบุตรี
0381 ขก 51006.18/74 ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม <1> 21 ก.พ. 2556[21:02:23] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0382 ขก 51006.18/116 ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ <1> 12 มี.ค. 2556[14:41:15] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0383 - แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้านการนิเทศภายในเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ <1> 13 มี.ค. 2556[15:54:55] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0384 - ( เอกสารเปลี่ยนแปลง )แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้านการนิเทศภายในเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ <1> 18 มี.ค. 2556[08:51:45] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0385 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และไปราชการ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ประจำปี ๒๕๕๖ <1> <2> <3> 22 พ.ค. 2556[10:22:50] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0386 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และไปราชการ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ประจำปี ๒๕๕๖ <1> <2> <3> <4> 22 พ.ค. 2556[10:29:31] เพ็ญประภา เพ็ชรสูงเนิน
0387 ขก 51006.18/222 ขอความอนุเคราะห์รถรับส่ง <1> 8 ก.ค. 2556[14:10:50] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
0388 ขก 51006.18/223 ขอความอนุเคราะห์รถรับส่ง <1> 8 ก.ค. 2556[14:29:58] ลัดดาวัลย์ ชอบสระกลาง(รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น